Should the CFL's Edmonton Eskimos change their name?

Primary tabs