Should the CFL's Edmonton Eskimos their name?

Primary tabs